REGULAMIN KONKURSU „LATO WSZĘDZIE”

Konkurs „Lato na Sweet” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy, przy ul. 5 Stycznia 54, wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000092978, o kapitale zakładowym 141 951 607,20 zł, REGON: 634286400, NIP: 777-263-75-86, (zwaną dalej „Organizatorem”).

 1. Konkurs jest konkursem typu otwartego i jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich (osób fizycznych) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających warunki uczestnictwa (dalej: Uczestnik/Uczestnicy) określone w niniejszym regulaminie.
 • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Konkurs ma na celu zachęcenie Uczestników do dzielenia się zdjęciami przygotowanych przez siebie ciast, ciasteczek i innych słodkich deserów z wykorzystaniem owoców (dalej: Desery).
 • Uczestnik dokonuje zgłoszenia Pracy Konkursowej na stronie:

www.LatoNaSweet.pl

Strona konkursowa będzie zawierała następujące informacje:

A. Opis konkursu, wizualizacja i opis nagród;

B. Regulamin konkursu;

C. Formularz konkursowy, który należy wypełnić według schematu:

 1. Imię i nazwisko;
 2. Adres mailowy;
 3. Numer telefonu;
 4. Zdjęcie ciasta, ciasteczek lub innego słodkiego deseru z wykorzystaniem letnich owoców;
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych i zgoda na wykorzystanie przez organizatora konkursu danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagród i ogłoszenia wyników;

D. Ogłoszenie wyników konkursu (strona z wynikami konkursu będzie aktywna po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców), a link do niej znajdować się będzie również na stronie internetowej marki Sweet Family: www.Sweet-Family.pl

Na „Pracę Konkursową” składać się będzie zdjęcie przygotowanego Ciasta/Deseru.

 • Zgłoszenia pracy konkursowej można dokonać począwszy od dnia 1 sierpnia 2022 roku od godziny 00:01 do dnia 23 września 2022 roku do godziny 23:59.
 • Jedna osoba może wysłać do 5 zgłoszeń, jednakże tej samej osobie może zostać przyznana tylko jedna nagroda Główna lub Wyróżnienie i dodatkowo tylko jedna Nagroda Gwarantowana (dla pierwszych 50 osób, które wyślą zdjęcie przygotowanego przez siebie Deseru).
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 października 2022 r. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W jej skład wejdą 3 osoby – menadżerowie działu marketingu i sprzedaży Spółki Nordzucker Polska.
 • Komisja w swoim wyborze kierować się będzie własnymi, subiektywnymi gustami oceniając przede wszystkim kreatywność Uczestników Konkursu oraz estetykę przygotowanych deserów.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 4 października 2022 r. na stronach internetowych:

www.LatoNaSweet.pl oraz www.Sweet-Family.pl

10. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

11. Nagrodami w Konkursie (dalej: Nagrody) są:

A. Nagroda Główna: mikser planetarny marki Smeg w wersji kolorystycznej do wyboru: mikser SMEG czerwony SMF01RDEU, mikser SMEG kremowy SMF02CREU, mikser SMEG czarny SMF01BLEU, mikser SMEG pastelowy błękit SMF01PBEU, mikser SMEG pastelowa zieleń SMF01PGEU, mikser SMEG pastelowy róż SMF01PKEU lub mikser SMEG srebrny SMF01SVEU o wartości 1956,00 zł, dla laureata pierwszego miejsca.

B. Wyróżnienia: blender ręczny marki Smeg w wersji kolorystycznej do wyboru: blender SMEG czerwony HBF01RDEU, blender SMEG pastelowy błękit HBF01PBEU, blender SMEG kremowy HBF01CREU o wartości 509,00 zł, dla uczestników konkursu, którzy zajmą miejsca od drugiego do szóstego.

C. Nagrody Gwarantowane: przesiewacz do mąki i cukru pudru marki Tescoma o wartości 44,90 zł, dla pierwszych 50 osób, które prześlą swoje prace konkursowe.

12. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

Warunkami wydania nagrody Laureatowi są:

 1. zwrotne potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody (za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 2. podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania nagrody, w tym adresu na terenie Polski do wysyłki nagrody pocztą kurierską oraz danych niezbędnych do wystawienia deklaracji podatkowej (za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 3. na żądanie Organizatora podpisanie i odesłanie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, o której mowa w pkt. 14 Regulaminu (listem poleconym).

W przypadku, gdy Laureat w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji o wygranej, nie spełni w sposób prawidłowy wymogów opisanych w pkt. A – C, to wówczas straci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

13. Wydanie Nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród. Laureatom Konkursu otrzymującym nagrody opisane w pkt. 11 zostanie przyznane dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 10% wartości Nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony, a deklaracja podatkowa zostanie złożona przez Organizatora właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Organizator potrąci kwotę należnego podatku z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej, a które w związku z tym nie zostanie wypłacone Laureatowi Konkursu.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród, powstałe po odbiorze nagród przez Laureatów.

15. Dokonując zgłoszenia pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Pracy Konkursowej, w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy – Prawo autorskie, oraz wyłączne prawo udzielania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do Pracy Konkursowej oraz wyłączne prawo do rozporządzania Pracą Konkursową na wszystkich polach eksploatacji.

Uczestnik Konkursu gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie są i nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W razie wątpliwości poczytuje się, że tytuł do Pracy Konkursowej i majątkowe prawa autorskie z nią związane przechodzą na Organizatora stosownie do art. 921 k.c. Tym nie mniej Laureat Konkursu zobowiązuje się, na żądanie Organizatora, podpisać odrębną umowę przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw zależnych w najszerszym dopuszczalnym przepisami prawa zakresie, w szczególności bez jakichkolwiek ograniczeń i na wszelkich znanych w momencie zawarcia Umowy polach eksploatacji, w szczególności na polach wskazanych w art. 50 ww. Ustawy, z tytułu czego nie przysługuje Uczestnikowi świadczenie inne niż ewentualna nagroda w Konkursie.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie konkursowe nie było publikowane na innych komercyjnych stronach internetowych, blogach kulinarnych, Instagram’ie, Facebook’u oraz w czasopismach kulinarnych prowadzonych w celu wykonywania działalności zarobkowej. Uczestnik Konkursu oświadcza również, że zdjęcie konkursowe nie było udostępniane za pośrednictwem banków zdjęć.

16. Osoby zgłaszające swój udział w Konkursie oraz Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Nordzucker Polska S.A. z siedzibą w Opalenicy (kod pocztowy 64-330), ul. 5 Stycznia 54.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: www.LatoNaSweet.pl wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, do upływu 6 miesięcy od zakończenia Konkursu,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości oraz odnośnych ustaw podatkowych.

Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody. Cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych należy wykonać poprzez wysłanie wiadomości mailowej i skierowanie jej do Administratora danych osobowych na adres e-mailowy rodo@latonasweet.pl z oświadczeniem o wycofaniu zgody wraz z żądaniem usunięcia danych osobowych.

Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.

Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Konkursie lub wydanie nagrody.

Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a w przypadku Laureatów Konkursu również: adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego.

Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.

Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.

Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

17. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Prac, które:

 1. Naruszają prawo obowiązujące w Polsce;
 2. Naruszają prawa i uczucia osób trzecich;
 3. Zawierają treści powszechnie uznane za społecznie szkodliwe i naganne moralnie (np. zgłoszenia zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy).
 4. Prezentują wizerunek osób (zarówno pełnoletnich, jak i dzieci) znajdujących się w kadrze zgłaszanego do konkursu zdjęcia ciasta/deseru.  

18. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące niniejszego Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

19. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.

20. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrody innego rodzaju.

21. Podstawę prawną Konkursu stanowi wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu z ważnych powodów nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie konkursowej www.LatoNaSweet.pl Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązywać będzie w stosunku do wszystkich zgłoszeń konkursowych niezależnie od daty zgłoszenia.

23. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, co oznacza, że wysłanie zdjęcia Deseru jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz warunków Konkursu.

24. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Dział Marketingu Nordzucker Polska S.A. ul. 5 stycznia 54 Opalenica.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 1 ust. 5, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Nordzucker Polska S.A.

25. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.LatoNaSweet.pl